Truy cập nội dung luôn

UBND THÀNH PHỐ MỸ THO

TRƯỜNG TRUNG HỌC CƠ SỞ

LÊ NGỌC HÂN

Số:   278 /KH-LNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

 

 Phường 1, ngày  30  tháng 11  năm 2020

KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Phát triển  trường Trung học cơ sở Lê Ngọc Hân

giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn 2030

 

I. CƠ SỞ XÂY DỰNG KẾ HOẠCH CHIẾN LƯỢC

Căn cứ Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09 tháng 6 năm 2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động triển khai thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04 tháng 11 năm 2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế. Giáo dục là quốc sách hàng đầu và "đầu tư cho giáo dục đào tạo là đầu tư phát triển" là sự nghiệp của toàn Đảng, Nhà nước và của toàn dân, được ưu tiên trong các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

         Căn cứ Thông tư số 18/2018/TT-BGDĐT ngày 22 tháng 8 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành Quy định về kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận đạt chuẩn quốc gia đối với trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Thông tư số 32/2018/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 12 năm 2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Chương trình giáo dục phổ thông.

Căn cứ Luật số 43/2019/QH 14 ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Quốc hội về Luật giáo dục.

Căn cứ Thông tư số 13/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 5 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Quy định tiêu chuẩn cơ sở vật chất các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học

Căn cứ Thông tư số 26/2020/TT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sởvà học sinh trung học phổ thông ban hành kèm theo Thông tư số 58/2011/TT-BGDĐT ngày12/12/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Căn cứ Thông tư số 32/2020/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 9 năm 2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

Căn cứ Nghị quyết Đại hội Đảng bộ phường 1, phường 7 nhiệm kỳ 2020 – 2025.

II. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH

1. Môi trường bên trong

1.1. Điểm mạnh

          1.1.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Tập thể hội đồng sư phạm nhà trường luôn chấp hành tốt chính sách, chủ trương của Đảng, Nhà nước và không ngừng phấn đấu nâng cao trình độ chính trị, chuyên môn nghiệp vụ; đoàn kết thân ái tương trợ, giúp đỡ nhau trong công tác.

          Đảm bảo đủ số lượng, cơ cấu giáo viên, nhân viên, cán bộ quản lý theo Thông tư 16/2017/BGD-ĐT để thực hiện CTGDPT 2018. Nguồn nhân lực của nhà trường phát triển khá tốt, số lượng giáo viên có trình độ đào tạo trên đại học và đại học là 115/158, chiếm tỷ lệ 72,78%. Cán bộ, giáo viên của trường đa số thành thạo trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trong công tác và quản lý nhà trường.

          Các tổ chức đoàn thể, Ban ĐDCMHS hỗ trợ nhiệt tình trong công tác giáo dục của học sinh.

          1.1.2. Về học sinh và chất lượng đào tạo

          Học sinh có tinh thần học tập, ý thức đạo đức.

Chất lượng 02 mặt giáo dục của học sinh ngày càng được nâng cao.

1.1.3. Về cơ sở vật chất

          Cơ sở vật chất tương đối đầy đủ đáp ứng được nhu cầu giảng dạy và giáo dục.

          Môi trường đảm bảo "Xanh -Sạch – Đẹp".

1.2. Điểm yếu

          1.2.1. Về đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Sự đáp ứng của đội ngũ giáo viên cho việc thực hiện CTGDPT mới ở một số giáo viên lớn tuổi còn ngại đổi mới

Đội ngũ nhân viên còn thiếu các vị trí: thiết bị; công nghệ thông tin, hỗ trợ học sinh khuyết tật.

          GV trẻ có nhiệt huyết, tuy nhiên chưa có nhiều kinh nghiệm giảng dạy.

1.2.2. Về học sinh và chất lượng đào tạo

Chất lượng học sinh không đồng bộ, có sự phân hoá 2 đầu rõ nét, nên có học sinh yếu kém về học lực, hạnh kiểm.

          Một số cha mẹ học sinh chưa thật sự quan tâm đến việc  học tập của con em do lo kinh tế gia đình.

          Sĩ số lớp quá lớp.

1.2.3. Về cơ sở vật chất

Cơ sở vật chất, trang thiết bị phục vụ cho dạy và học tuy ngày càng được nâng cấp, cải tạo, song vẫn chưa đáp ứng được yêu cầu. Sân trường, nhỏ hẹp, phòng học bộ môn chưa đủ đáp ứng cho giảng dạy.

Diện tích tính trên đầu học sinh còn quá ít.

2. Môi trường bên ngoài

2.1. Thời cơ

Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương về công tác đổi mới giáo dục đào tạo.           Địa phương  đang xây dựng chuẩn văn minh đô thị mới nên nhà trường được sự quan tâm và đầu tư xây dựng cơ sở vật chất.

          Sự quan tâm của cha mẹ học sinh.

          Sự phát triển CNTT tạo điều kiện đa dạng hóa các hình thức dạy học để cung cấp nguồn kiến thức cho người học.

          Nhà trường được tự chủ trong việc xây dựng kế hoạch giáo dục thực hiện chương trình GDPT 2018 phù hợp với tình hình hình thực tế của nhà trường.

2.2. Thách thức

Trường thực hiện nhiệm vụ giáo dục THCS trên địa bàn Phường 4, 7 có số học sinh quá lớn. Từ năm học 2019 – 2020 đảm nhận thêm nhiệm vụ giáo dục THCS trên địa bàn xã Đạo Thạnh.

Việc thực hiện chương trình GDPT  2018  đòi hỏi đội ngũ giáo viên phải tự thay đổi để có thể đáp ứng được nhu cầu.

Nhu cầu ngày càng cao về chất lượng giáo dục của phụ huynh học sinh và sự phát triển của xã hội, hội nhập về giáo dục.

Chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên, công nhân viên phải đáp ứng được yêu cầu đổi mới giáo dục.

Ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, trình độ ngoại ngữ, khả năng sáng tạo của cán bộ, giáo viên, nhân viên.

Nhà trường cần phải được trang bị đầy đủ về cơ sở vật chất, các phương tiện, thiết bị, đồ dùng phục vụ cho việc dạy và học

Bồi dưỡng cho học sinh: thái độ, động cơ học tập đúng đắn, khả năng tự học và kỹ năng ứng phó trước các tệ nạn xã hội của học sinh, giáo dục đạo đức học sinh không để xuống cấp giữ niềm tin đối với phụ huynh và xã hội; giảm thiểu tối đa nạn bạo lực học đường,...

Trình độ chuyên môn của giáo viên trong việc đáp ứng nhu cầu của việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông mới.

II. ĐỊNH HƯỚNG CHIẾN LƯỢC

1. Tầm nhìn

Điều chỉnh quy mô phát triển, nâng dần chất lượng giáo dục để trường đạt kiểm định chất lượng trong thời gian tới. Trường là nơi để chính quyền địa phương, cha mẹ học sinh tin tưởng gửi gấm về chất lượng giáo dục toàn diện.

2. Sứ mệnh

Xây dựng môi trường học tập thân thiện, nề nếp - kỷ cương, chất lượng cao để học sinh có cơ hội học tập, rèn luyện, phát triển hết tiềm năng của mình.

3. Hệ thống giá trị cơ bản của nhà trường

Tinh thần đoàn kết, trung thực, trách nhiệm, sáng tạo, sự hợp tác và chia sẻ, khát vọng vươn lên.

III. MỤC TIÊU CHIẾN LƯỢC

1. Mục tiêu chung

Thực hiện Nghị quyết số 44/NQ-CP ngày 09/6/2014 của Chính phủ ban hành Chương trình hành động của Chính phủ;  Căn cứ Quyết định số 2653/QĐ-BGDĐT ngày 25/7/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Kế hoạch hành động của ngành Giáo dục triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 04/11/2013 Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương khóa XI về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

Xây dựng môi trường thân thiện học sinh tích cực; đào tạo học sinh có những kiến thức cơ bản, những truyền thống dân tộc, nâng cao năng lực, trí tuệ, phẩm chất đạo đức, lối sống, đào tạo bồi dưỡng nguồn nhân tài cho đất nước.

Tiếp tục tập trung đổi mới phương pháp giảng dạy và học tập; đổi mới phương thức đánh giá kết quả học tập của học sinh; chú trọng công tác đào tạo và bồi dưỡng học sinh giỏi; khuyến khích học sinh nghiên cứu khoa học, vận dụng lý thuyết vào thực tế; chú trọng công tác giáo dục chính trị tư tưởng, giáo dục đạo đức, kỹ năng sống cho học sinh.

Tiếp tục phát triển, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ quản lý, giáo viên và nhân viên; chú trọng đổi mới tư duy nghiên cứu, giảng dạy theo hướng hiện đại.

2. Mục tiêu cụ thể

2.1. Mục tiêu ngắn hạn

Đến năm 2025, trường THCS Lê Ngọc Hân đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 01.

Đến năm 2025, trường THCS Lê Ngọc Hân đạt chất lượng giáo dục và được biết đến là một trường THCS năng động, có tầm nhìn và quyết tâm phát triển cao.

2.2. Mục tiêu trung hạn

Đến năm 2025, trường THCS Lê Ngọc Hân được xếp hạng là trường THCS chất lượng cao của thành phố Mỹ Tho

2.3. Mục tiêu dài hạn

Đến năm 2030, trường THCS Lê Ngọc Hân xếp hạng trong tốp 3 trường THCS chất lượng cao của tỉnh Tiền Giang.

3. Chỉ tiêu

3.1. Đội ngũ cán bộ, giáo viên, nhân viên

Kiện toàn cơ cấu tổ chức, phân công bố trí lao động hợp lý, phát huy hiệu quả phù hợp với yêu cầu giảng dạy. Thực hiện đổi mới sinh hoạt tổ, nhóm chuyên môn.

Quy hoạch, đào tạo và bồi dưỡng cán bộ giáo viên theo năng lực đáp ứng được yêu cầu của công việc. Lập kế hoạch tiếp nhận và tuyển dụng giáo viên và nhân viên theo yêu cầu về cơ cấu và chất lượng. Đội ngũ giáo viên, nhân viên đủ về số lượng, 10% trở lên có trình độ sau đại học, 100% giáo viên đạt chuẩn về nghề nghiệp, trong đó xếp loại tốt từ  50% trở lên.

Tạo các  điều kiện thuận lợi cho giáo viên, nhân viên theo học các lớp bồi dưỡng và nâng cao trình độ về chính trị và chuyên môn nghiệp vụ, phấn đấu 100% cán bộ quản lý  được bồi dưỡng chuẩn hoá về nghiệp vụ, trình độ trung cấp lí luận chính trị, ngoại ngữ và tin học.

3.2. Học sinh

Hạnh kiểm: Tốt 96%, Khá 4%, không có hạnh kiểm trung bình, yếu.

Học lực: Giỏi 50 %; Khá 30 %, Tb 28 % , Yếu  1.2 %, học sinh xếp loại kém 0.8 %.

Hiệu suất đào tạo từ  88 % trở lên.

Tỷ lệ học sinh thi đỗ vào các trường THPT theo đúng nguyện vọng từ  70% trở lên.

Học sinh bỏ học dưới  1%

Học sinh lưu ban dưới 2 %

Học sinh lên lớp thẳng  98%  

Phấn đấu có nhiều học sinh giỏi cấp quận, cấp thành phố.

3.3. Cơ sở vật chất

Đảm bảo đầy đủ phòng học, phòng học bộ môn,  máy tính kết nối Internet, bảng tương tác, có đủ thiết bị dạy học theo qui định, thực hiện đầy đủ và có hiệu quả các tiết thực hành thí nghiệm.

Trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành nhà trư

Cảnh quan nhà trường đảm bảo môi trường "Xanh - sạch - đẹp".

3.4. Chỉ tiêu thi đua

Đạt kiểm định chất lượng giáo dục mức độ 02.

IV. CÁC GIẢI PHÁP CHIẾN LƯỢC

1. Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường, nâng cao chất lượng và phát triển đội ngũ

Nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý nhà trường xây dựng đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục đủ số lượng, đồng bộ về cơ cấu và đảm bảo chất lượng; bồi dưỡng cán bộ quản lý và giáo viên, đáp ứng nhu cầu giảng dạy, bồi dưỡng định kỳ cho đội ngũ giáo viên và cán bộ quản lý nhằm nâng cao trình độ chính trị, năng lực chuyên môn. Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng trong đội ngũ giáo viên nhân viên, từng bước chuẩn hóa và chuyên môn hóa đội ngũ theo các tiêu chuẩn, tiêu chí kiểm định chất lượng hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Thực hiện tốt công tác bồi dưỡng thường xuyên cho đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên nhằm nâng cao năng lực quản lý và giảng dạy cho đội ngũ giáo viên.

Phát triển hợp lý về số lượng đội ngũ cán bộ - giáo viên, nhất là lực lượng giáo viên có tay nghề cao, có tâm huyết, năng lực và kinh nghiệm giảng dạy.

Nâng cao tính chuyên nghiệp của lực lượng nhân viên ở văn phòng và các phòng chức năng.

Chuyên môn hóa hoạt động của bộ phận gián tiếp; tăng cường sự phối hợp giữa các phòng chức năng trong trường, hướng tới hiệu quả hoạt động tốt ở mọi lĩnh vực.

2. Thực hiện kế hoạch giáo dục, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá theo hướng phát triển năng lực, phẩm chất

Nâng cao chất lượng giảng dạy và đào tạo theo hướng cung cấp tri thức và kỹ năng, phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo của học sinh trong quá trình tiếp thu kiến thức, tiếp cận với tri thức mới trên mạng và báo chí bổ sung vào bài học.

Tiếp tục nâng cao chất lượng học sinh, chú trọng công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, phụ đạo học sinh yếu kém.

Tăng cường quản lý đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá: tăng cường dự giờ, góp ý giáo viên, nhấn mạnh trọng tâm đánh giá vào công tác đổi mới phương pháp. Thống nhất ra đề kiểm tra nhằm đánh giá thực chất năng lực vận dụng kiến thức của học sinh.

Chỉ đạo dạy học phân hóa theo năng lực học sinh: dạy theo hướng cá thể hóa, có bài tập nâng cao, câu hỏi khó cho học sinh khá giỏi, đáp ứng chuẩn kiến thức kỹ năng cho học sinh yếu và trung bình.

Củng cố và phát triển các loại hình hoạt động ngoại khóa giúp tăng hứng thú học tập cho học sinh. Tận dụng công năng các phòng chức năng và các phương tiện dạy học hiện đại.

Chú trọng công tác phân luồng học sinh tốt nghiệp THCS vào lớp 10 THPT, trung tâm Giáo dục thường xuyên, trường dạy nghề.

Tăng cường giáo dục toàn diện; Duy trì và đẩy mạnh hơn công tác học sinh giỏi, giáo dục thể chất, năng khiếu.

Thực hiện tốt đề án phổ cập và nâng cao năng lực sử dụng tiếng Anh cho học sinh trung học cơ sở.

Nâng cao và củng cố vững chắc, nhuần nhuyễn chất lượng đội ngũ về trình độ chính trị, chuyên môn, tin học.

3. Xây dựng cơ sở vật chất, tăng cường trang thiết bị dạy học

Phòng bộ môn được trang bị thiết bị dạy học đáp ứng yêu cầu của CTGD 2018.

Phòng làm việc phòng học được trang bị đầy đủ phương tiện phục vụ cho công tác quản lý và điều hành nhà trường.

Bổ sung thường xuyên đồ dùng dạy học và trang thiết bị cần thiết phục vụ cho giảng dạy.

Xây dựng cảnh quan nhà trường đảm bảo môi trường "Xanh - sạch - đẹp"

4. Tăng cường ứng dụng CNTT trong dạy học và quản lý

Trường có giáo viên phụ trách công nghệ thông tin đáp ứng yêu cầu của công tác; đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác ứng dụng công nghệ thông tin ngành.

Trường xây dựng trang web cung cấp thông tin về nhà trường, liên lạc với phụ huynh học sinh; có hộp thư điện tử để liên hệ, trao đổi thông tin, gửi - nhận văn bản điện tử phục vụ công tác điều hành, trao đổi thông tin một cách kịp thời.

          Sử dụng các phần mềm phục vụ công tác quản lý như: Phần mềm quản lý hồ sơ điện tử công chức viên chức trực tuyến của Sở Nội vụ, Phần mềm quản lý cán bộ công chức viên chức ngành giáo dục PMIS, thực hiện báo cáo EMIS trên website của Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Mỹ Tho.

5. Thực hiện hiệu quả công tác xã hội hóa giáo dục

Xây dựng tạo mối liên kết với các ban ngành, đoàn thể, tổ chức, doanh nghiệp,…để có nguồn hỗ trợ hoạt động của trường.

Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách cho giáo viên và học sinh, đảm bảo 100% học sinh thuộc diện gia đình nghèo, cận nghèo có điều kiện đến trường; chăm lo đời sống vật chất và văn hóa tinh thần cho đội ngũ giáo viên, cán bộ, nhân viên trường.

6. Tăng cường mối quan hệ giữa nhà trường-gia đình-xã hội; giao lưu, hợp tác quốc tế

Đảm bảo quan hệ tốt với các cơ quan cấp trên, thực hiện đầy đủ các văn bản qui định của cấp trên. Hoàn thành tốt các yêu cầu nhiệm vụ cấp trên giao cho.

Liên hệ chặt chẽ với cha mẹ học sinh và các tổ chức xã hội trên địa bàn, tạo điều kiện tốt nhất cho phụ huynh học sinh và các lực lượng xã hội tham gia vào công tác giáo dục của nhà trường.

Huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực bên ngoài nhằm tăng cường cơ sở vật chất và động viên khen thưởng giáo viên và học sinh có thành tích cao trong giảng dạy và học tập.

7. Đẩy mạnh công tác truyền thông về giáo dục; xây dựng thương hiệu nhà trường

          Tăng cường các hoạt động truyền thông, tổ chức giao lưu học hỏi với các đơn vị nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của nhà trường, nâng cao chất lượng hai mặt giáo dục,

Đầu tư xây dựng thương hiệu nhà trường thông qua các hoạt động chính khóa và ngoại khoái, xây dựng và phát huy truyền thông về nhà trường trên các mạng xã hội, website, phương tiện thông tin đại chúng.

V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Phổ biến kế hoạch chiến lược

          Triển khai

2. Lộ trình thực hiện kế hoạch chiến lược

          Tháng 9/2020: xây dựng khung kế hoạch chiến lược, lấy ý kiến đóng góp từ phó Hiệu trưởng, TTCM, CT Công đoàn và các đoàn thể trong nhà trường.

           Tháng 10/2020: chỉnh sửa, lấy ý kiến lần thứ 2.

          Tháng 11/2020: trình ý kiến phê duyệt của lãnh đạo phòng GDĐT.

          Sau khi được phê duyệt, tổ chức hội nghị triển khai.

          Hàng năm, dựa trên tình hình thực tế của đơn vị, dựa trên các ý kiến đóng góp, sẽ có các điều chỉnh phù hợp với điều kiện nhà trường.

3. Phân công nhiệm vụ cụ thể

3.1. Đối với Hiệu trưởng

Xây dựng kế hoạch chiến lược phát triển của nhà trường giai đoạn 2020-2025, trình Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt

Xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hịên các mục tiêu chiến lược đã đề ra.

Tổ chức đánh giá việc thực hiện kế hoạch hành động hàng năm và thực hiện kế hoạch chiến lược  theo từng giai đoạn phát triển của đơn vị.

3.2. Đối với các Phó hiệu trưởng

          Theo nhiệm của mình được phân công, xây dựng kế hoạch thực hiện.

Kiểm tra, đóng góp ý kiến với hiệu trưởng để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

3.3. Đối với các tổ chức đoàn thể

Xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm trong đó gắn với mục tiêu cần đạt, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

3.4. Đối với tổ trưởng chuyên môn, văn phòng

Xây dựng kế hoạch cụ thể từng năm trong đó mỗi hoạt động cần nêu rõ mục tiêu cần đạt, kết quả, thời gian thực hiện, các nguồn lực thực hiện, người chịu trách nhiệm.

Tổ chức và phân công thực hiện hợp lý cho các bộ phận, cá nhân theo trách nhiệm của từng thành viên.

Trong quá trình thực hiện cần thường xuyên kiểm tra, đóng góp ý kiến với lãnh đạo nhà trường để có giải pháp phù hợp nâng cao hiệu quả công việc.

3.5. Đối với cá nhân cán bộ, GV, nhân viên

Căn cứ kế hoạch phát triển chiến lược, kế hoạch năm học của nhà trường để xây dựng kế hoạch giáo dục giáo viên theo từng năm học. Báo cáo kết quả thực hiện kế hoạch theo từng học kỳ, năm học. Đề xuất các giải pháp để thực hiện kế hoạch.

3.6. Đối với học sinh và cha mẹ học sinh

Ban đại diện cha mẹ học sinh phổ biến, triển khai chiến lược của nhà trường trong các phiên họp cha mẹ học sinh. Đóng góp các giải pháp, phối hợp và hỗ trợ nhà trường thực hiện tốt kế hoạch đề ra.

Hỗ trợ tinh thần, vật chất … giúp nhà trường hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển từng giai đoạn của kế hoạch chiến lược. 

VI. KẾT LUẬN, KIẾN NGHỊ

1. Đối với UBND thành phố Mỹ Tho

Đề nghị UBND thành phố Mỹ Tho hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp cho Trường THCS Lê Ngọc Hân đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025 như kế hoạch chiến lược của đơn vị đã đề ra.

2. Đối với Phòng Giáo dục - Đào tạo thành phố Mỹ Tho

Đề nghị lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo phê duyệt kế hoạch chiến lược của đơn vị và tư vấn cho trường trong các hoạt động triển khai và thực hiện kế hoạch đúng thời gian, tiến độ.

Tham mưu đề xuất với UBND thành phố Mỹ Tho hỗ trợ về cơ chế chính sách, tài chính và nhân lực để trường THCS Lê Ngọc Hân thực hiện mục tiêu đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025 như kế hoạch chiến lược đã đề xuất.

3. Đối với UBND phường 7

Đề nghị UBND phường 7 có tham mưu, đề xuất với lãnh đạo UBND thành phố Mỹ Tho hỗ trợ cơ chế chính sách, tài chính đầu tư xây dựng cơ sở vật chất giúp cho Trường THCS Lê Ngọc Hân đạt chuẩn chất lượng cao vào năm 2025.

Trên là kế hoạch chiến lược phát triển Trường THCS Lê Ngọc Hân giai đoạn 2020 – 2025 và tầm nhìn đến năm 2030. Đơn vị sẽ xây dựng lộ trình và cụ thể hóa thành chương trình hành động và sát hợp với tình hình thực tế và yêu cầu phát triển của ngành nhằm góp phần thực hiện thắng lợi Chiến lược phát triển Giáo dục Việt Nam.

 

 

Nơi nhận:      

-

-

                                                           

HIỆU TRƯỞNG